لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته


بستن ×
قبل از خرید (درصورت نیاز) مشاور ه دریافت نمائید
مشاور خرید 09106978820
قسمتی از درآمد ایران صنعت صرف امور خیریه می گردد

 • سبد خرید شما در فروشگاه ایران صنعت :   IP:3.238.24.209

 •      اضافه کردن کالای جدید به سبد خرید  
  سبد خریــــــــــــــــد
  ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت واحد تعداد قیمت کل ویرایش تعداد حذف
  98���������� ������ ������ �� �������� ������ 9870230600186519665000119665000
  97PH������ ������������ ������ PL-700PV3060048481743090001174309000
  96�������� ph/conductivity/tds/salt /temp ������ 98721 30600418691115500001111550000
  95���������� �������������� �������������� ph �������� 500 �������� ������ HI70300L3060041827700000017000000
  94�������������� PH������ �������� 6000EC/7000EC306004852758900017589000
  93������������������������, EC������, ���������� ������(Ec Meter) ������ 602230600433320010000120010000
  92������������ ������ (������������ ���������� ��������)EZDO ������������ ������ PDO-40830600418321636940001163694000
  91�������� ������������ ������������ ���������� - �������� ��������90031306150000011500000
  90�������������� ���������� �������� ���� ������ 14.40033060011409210000012100000
  89������������ LEQ ������ TES-1353S30600163735995000135995000
  88�������� ���� ���������� �������� ������ NTP-8008 �������� 6��������3030011261140000011400000
  87�������� ������ ������ �� ������ ������ ������ ������ 98653 �� �������������������� ������������������30600133252259000152259000
  86���������� ������ �� ���� ���� ���� ������ �������� �������� ADWA( ������ AD31)30600458110110
  85PH ������ �������� ������ PH5011A30600184618541000118541000
  84���� ������ ���������� ���������� ������������ ���������� ����8000112974000001400000
  83���������� 1/4 �������� �������� ����������(QC) ���������� ����8000110821000001100000
  82�������������� �������� ������ NTP-8005 �������� 8 ��������3030011139180000011800000
  81ph ������ �������� ������ (ph ������ ������������) �������� pp-20330600452668328000168328000
  80������������ ���������� �� ���������� ������������ ������ TFA-14.4003 ����������3060011608210000012100000
  79���������� ���������� ������������ 20 ���������� C.C.K8000113048000001800000
  78������������������ ������ �������������� �� ������������ TEM882306001862310500013105000
  77�������� ������ �������� �� ���������� ������ ������ ������ 9865230600186740455000140455000
  76������������ ���� ���������� �������������� ������ 9820230600186941628000141628000
  75������������ ������ �������� �� ������ ������ �� ������ ���������� ������ BOE-30103306004181849500000149500000
  74�������� ������������������ �������� ���������������� ������ MS-11C30600131740018000140018000
  73���������������� ������������ ������ �� ���������� 3060041836010
  72���������� �������������� ph ������ ���� �������� 4.00 30600415626500001650000
  71�������� EC/TDS ������ �������������� ������ Milwaukee EC59 PRO306004187523000000123000000
  70���������������� ������ �� ���������� �������� �� ������������30600130750066000150066000
  69���������� �������� ���� ������ �������� ���������� 90031600125000011250000
  68������������������ ������ �������� (Ec Meter) ������ cond5022306004334010
  67���������� ���� �������������� ���� ���������� ���� Clear ��������������80001157442000000142000000
  66�������� �� ���������� ������ ������ ������ MIC-98098p ������������306001162785921000185921000
  65�������� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������� (EC,TDS) ������ HI-99301306004161475000000175000000
  64ph������ ������������������ ������ ��������(PH ������)������ 601130600431220470000120470000
  63���������� ������������ �������� ��������(Nice water)80001806350800013508000
  62��������ORP ������ �������� Clean ������ ORP30306004181639000000139000000
  61������������������������ �� ���������� ������ �������������� E213202 �������� ����������3060011611856000018560000
  60���������� ������������������ TDS Ph./ mV/ Conductivity /��C ������ PL-700PC3060048492523680001252368000
  59�������� �������� 10 �������� winex3030011333240000012400000
  58������������ PH �� ORP ���� �������������� �� ���������� ������ EZDO-4801P306004180691447000191447000
  57������������ USB ������ ������ 98581 30600157621913000121913000
  56������ ���������� ���� ���������� ���� ���������� (�������� ��������)800011590350000013500000
  55���������� ������ �������� ������ 9871130600186625300000125300000
  54������������ ���������������� �� ��������������� ����������������3060013272022980001202298000
  53���������� �������������� ph ������(�������� ������)���� �������� 7.003060041281176500011765000
  52������������ ������������ �������������� 9 �������������� (������ �������� ������ �������� �������� ������ �� ������������ �������� )30600457968640000168640000
  51�������� orp ������ ������ EZDO-6041 ������������306004158632600000132600000
  50���� ������������������ ��������(���������� 1���� 3)800011100220000012200000
  49�������� ������������ �������� TDS �������� ������ HI98301 ��������306004160619800000119800000
  48��������TDS������ �� EC������ �������� ������ ������������ ������ CTS-406 30600484484887000184887000
  47�������� ���������������������� ph ���������� ������������ ������ AD70007 �� AD700043060041879264000012640000
  46�������� ������ �������� �������� ������ HI98319306004157629000000129000000
  45������������ CO2 ���������������������� TES-1370 �������� ������������TES ������������30600110902413070001241307000
  44������������ ���������������������� ������ TES-1358C306001636103950000011039500000
  43PH/Temp/ ORP ������ �������� ������ MP-10330600484755660000155660000
  42�������� �������� ���� ph ������ ������������ ������ GL-42 �������� Ezdo ������������306004181116399000116399000
  41���������� ������ �������������� �� PH,EC, TDS, SALT ,ORP������ ������ TES-13813060043291838850001183885000
  40������������������������ �������������� (Wireless) ���� ������ ������ E 213 302 �������� ����������306001160910800000110800000
  39������������ ������������������ K-TYPE ���� 4 ���������� ������38/685/0 306001187152580000152580000
  38������������ ph ������ �������� ������ EZDO 6011 A30600451724000000124000000
  37�������� pH ������ HI-981030 (�������� ���� ���� ������������ ��������)3060041604010
  36�������������� ���������������� �������� ���������� E140202 �������� ����������3060011612480000014800000
  35�������� ������ ���� 9 �������� ������ CR30300111614600001460000
  34���� �������� ���������� ���������� -���� �������� ���������� �������������� ���� Multi900216663550001355000
  33�������� �������� �������� ������ NTP-8031 �������� 7 ��������3030011294220000012200000
  32pH ������ �������� �������� ������ AD12 ������������ (Adwa)30600459910110
  31���������� ���� �������� ���������� ����������������(AQUA LIFE)800011549010
  30���������� �� TDS ������ �������������� ������������ CCT-3320T ������������306004156711800000111800000
  29���������� ������ �������� �� ������������ ������������ ���������� ���� (���������� 5 �� 6)8000113308830001883000
  28��������10������ ������������ ������������������ ���� ��������������306004106715000000115000000
  27�������������� �������������� 10 ������������ ������ ������ ATS-20003060048501655050001165505000
  26������ ������ ������ TES-1351B30600164268278000168278000
  25�������������� ������������ pH �������� ������ HI1002/5 ���� �������� 5 ��������306004162065000000165000000
  24������������ 1/4 �������� ���������� (Qc) 8000110801000001100000
  23������������ �������� ���� ������ ������ 9820530600187033716000133716000
  22������������ �������� �������������������� ���������������� ������ S65013060011331010
  21���������� ���� �������� ���������� 1.8 �������� �������� ��������������90021665160000011600000
  20�������� �������� ������������ ���������� ���������� ���� �������� 2.5 ��������80001134599000199000
  19������ ������ ���������������� ������ TES-11513060016411483070001148307000
  18���������������� ������������ ������ �� ���������� (���������������� ������������) ������ MIC-98879WiFi306004182966300000166300000
  17������������ �������������� ������ LAMOTTE Color Q205730600413201220000001122000000
  16������������ ������������������ ���������� ���� ������ ET1306004530120000011200000
  15������������ �������������������� ���������������� ���� �������������� ������ KL12001 3060011332010
  14���� ���� ������ PH �������� ������������ Clean ������ pH30L306004181232000000132000000
  13�������� �������� PH 7,01 �� PH 4,01 ������ 20 �������� ���� HI70007 �� HI700043060041810240000012400000
  12������������ �������� �������������� ������ TFA 30.1033 ����������306001159513800000113800000
  11�������� ORP ������ ������������ ���������� ������������ ������ AD13030600418391343100001134310000
  10���������� �������������� ph ������ ���� �������� 7.00 30600415616500001650000
  9������������ tds ������ ������ TDS-3 HM3060041560280000012800000
  8������ ������ �� ���������� ������ USB �������������� ������ 98583 30600157727817000127817000
  7������������ �� ������������ ��������������30600132853800000153800000
  6PH �������������� ������ 6011 �������������� ������������ 30600452731280000131280000
  5���������� ���������� ���������� �������� EDC (���������� ���� ��������������������)90031603185000011850000
  4������������ ������ ������������ �������� ������ Clean DO5000 ���������� ���� �������� ����������30600418282800000001280000000
  3������ ������ ���������� ������ �������������� ������ TEM 187 ������306001567263800012638000
  2������������ ������ TES-52A30600163977050000177050000
  1pH������ ������������ �� �������� ������ ������������ ������ pp-20130600431649450000149450000
  نام استان
  نام شهر
  مبلغ خرید
  نوع ارسال کالا
  هزینه پست
  مالیات و ارزش افزوده تخفیف ویژه (درصد) تعداد کالا : جمع هزینه :
    
   

  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

  آمار بازدید ها


  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
  » بازدید امروز: 20964
  » بازدید دیروز: 35374
  » افراد آنلاین این بخش: 59
  » ورودی امروز موتور های جستجو: 1344
  » ورودی دیروز موتور های جستجو: 0
  » بازدید کل: 1326137

  مجوز تجارت الکترونیک


  مجوز رسانه بر خط


  logo-samandehi

  ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


  پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

  ایران صنعت: 09106978820


  تاریخ :1401/4/12


  تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
  تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.