لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته


بستن ×
قبل از خرید (درصورت نیاز) مشاور ه دریافت نمائید
مشاور خرید 09106978820
قسمتی از درآمد ایران صنعت صرف امور خیریه می گردد

 • سبد خرید شما در فروشگاه ایران صنعت :   IP:18.204.56.185

 •      اضافه کردن کالای جدید به سبد خرید  

  سبد خریــــــــــــــــد
  ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت واحد تعداد قیمت کل ویرایش تعداد حذف
  95������������ ���������� ���� �������� �������� 8 ���������� (Aqua Life) 80001129941260000141260000
  94�������������� ph ������ ������������ ������PH200 ��������306004181378000000178000000
  93�������� ���� ���� �������� ���� ���� �������� ������ 13 ��������������30300112456710001671000
  92���� ���������� 6 �������� ������������ ���������� ����800011350690000016900000
  91������������ 1/4 �������� ���������� (Qc) 8000110801150001115000
  90�������������� ������ �������� ���� 30300113951000001100000
  89���� �������� QC ������������ ���������� ����8000110791150001115000
  88�������� ������ ������ �������� ������ NTP-8007 Pro �������� 7 ��������3030011140156900011569000
  87�������� ������������ b.s ���������� 6 ��������3030011291107000011070000
  86������ �������� ������ NTT 3016 ������ 3 ������30300112206830001683000
  85�������� ������ ������������ �������� ������ ������ �������� ������ ������������ ���������� ����80001889287500012875000
  84�������� �������� �������� ������ NTP-2300 �������� 10 ��������3030011218506000015060000
  83�������� ���� ���������� ���������� 200 �������������� 8 �������� 3030011143145400011454000
  82������ ���������� �������������� ������ 31.3300303001141226193000126193000
  81�������� ���������� ���������� �������� ���� �������� ������ NTS-31143030011231247500012475000
  80������ �������� ������������ ���������� ����8000111105180001518000
  79������������ ���������� ���� �������� �������� 7 ����������( Nice Water)80001106439100000139100000
  78������ ���������� �������� 94 ���� �������� �������� ������������(RH_4293)3030011698253000012530000
  77���������� ���� �������������� �� ���������� �������� ��������8000110699080001908000
  76������������ ������ ���������� ���������� ����������������800011088483000014830000
  75���������� ������������ Filmetec ������ TW30 (���������� ������ ������������)80001887352100013521000
  74�������� ������ ������ �������������� NTR-20023030011694325200013252000
  73���������� ���� ���������� ����8000111201720001172000
  72���������� ������ �� ���� ���� ���� ������ (EC,TDS) ������ HI98312 ��������306004158310110
  71�������������� �������� ������ NTP-8005 �������� 8 ��������3030011139198000011980000
  703 ������ ���������� ���������� ���� 1/8 8000114202360001236000
  69�������� ���� ���� �������� ���� ���� �������� ������ 9 ��������������30300112434180001418000
  68�������� ���������� 2 ���� ���� ���������� ���� �������� �������� ������ NTL 2662303001126450458000150458000
  67���������� �������������� �������������� ph �������� 500 �������� ������ HI70300L306004182710110
  66�������� ������ ���������� ���� ���������� ����(�������� ��������)8000115655640001564000
  65������������ ���������� ���� 6 ���������� ���� RO80001112530820000130820000
  64������������ �������� �������������� ������ TFA 30.1033 ����������306001159515180000115180000
  63������������ ���������� ���� ������ ���������� �������� ��������( Nice Water) ���� �������� �������� ����800011300010
  62�������� ������������ ������ ���������� 12 �������� 3030011292278300012783000
  61���������� ���������� 26 �������� ����������30300113485210001521000
  60�������� ������ ���� ���� ���� ������(NTT_2306)3030011681398400013984000
  59�������� ������ ������ ������ ������������ ������ NTR-20013030011695468000014680000
  58���������� ���������� 1 ���� 3 CCK ���������� ������������ ���������� ����800011139780001978000
  57���������� �������������� ���������� 0-150 �������� �������� ������ ����������������3030011914418000014180000
  56�������� ������������ ���� ��������(quick fitting connection)8000111014370001437000
  55������ ���������� ���� ���������� ���� ���������� (�������� ��������)800011590402500014025000
  54������ Fox ���������� 1230300113905560001556000
  53������������ ���������� ���� ������ ���������� �������� ��������( Nice Water) 80001130141400000141400000
  52���������� ���� ���������������� 7 ���������� ���� (AQUA CLEAR)80001158833350000133350000
  51���������� ������������ ���������� LG ���� ���� 8000115917480001748000
  50������ �������� ���� NTT 5025 ������ 5 ������3030011222106300011063000
  49�������� ������ �������� ��������(�������� ������ �������� Fox)30300113794750001475000
  48������������ �������� ���� �������������� �������� ���������� ������ E1401023060011596580000015800000
  47���������� ������������ �������� ��������(Nice water)80001806403400014034000
  46���������� 1/4 �������� �������� ����������(QC) ���������� ����8000110821150001115000
  45���� ������������������ ��������(���������� 1���� 3)800011100253000012530000
  44�������� ������ ���� ������������ ���� ������(NTT_2305)3030011680398400013984000
  43���������� ������ ������ 44.1004 �������� TFA ����������3060011410420200014202000
  42���� �������� ���������� ������ ������������ ���������� ����800011086667000016670000
  41���� ���� ���������� ������ ���������� ���� 100 �������� ����������800011383193200011932000
  40�������� �������� ������ ����������103030011684151800011518000
  39������������ �������������� �������� ���� �� �������� ���������� �� ���������� ������ 30.5013 TFA 306001156914520000114520000
  38������������ ���������� ���� ���������� ���������������� ( Aqua Clear)800018832200000132200000
  37������������ 8 �������� �������� ������ �������� �������� ������ NTK11413030011159183500011835000
  36���� ���� ������ PH �������� ������������ Clean ������ pH30L306004181233000000133000000
  35�������� ���� ���� �������� ���� ���� �������� ������ 14��������������30300112466070001607000
  34������������������ �� ������������ EC/TDS/Salinity �������� ������������ ������ CON5000 306004188310110
  33���������� ������������ ���������������� ������������ ���������� ����8000110995080001508000
  32������������ ���������� ���� ���� ���� ���� ������ RO8_ORP80001157529900000129900000
  31�������� ���������� ���� ���� ������ ������ NTL-2660303001126350458000150458000
  30�������� ������������ ���������� ���� ���������� �� �������� ���������� ����800018711150001115000
  29���������� ������������ ����������������8000111229780001978000
  28���������� ���� ���������� Royal ������ ���������� ���� 80001162533350000133350000
  27�������� ���������� 2 ���� 360 �������� �������� ������ CL-360303001126558868000158868000
  26���������� ������������ ������������ ���������� ���� new ceramic Bio8000113724680001468000
  25������ Fox ���������� 8 30300113895130001513000
  24�������� ������������������ �������������� ���� ���� AD931530600262210110
  23���������� �������������� ������������ (PH,EC,TDS) ������ AD8000 30600460310110
  22������������ ���� �������� pH / EC / TDS / ������ �������� ������ ������- HI9814306004162810110
  21�������� �������� �������� vortex30300113739480001948000
  20���������� ���������� �� �������� ���������� ���������� �� ���������� ������������ ����������800015738810001881000
  19���������� ���������� 3 ������������ ���������� ���� ����������8000111294830001483000
  18�������� ������ ���������� ������������ ������ TFA-311129306001184140898000140898000
  17�������� ���������� AC/DC ������ CM-0530600875361441000161441000
  16�������� ������������ ���������� ������ 98620 �������� ������������30600186828000000128000000
  15���������� ���� 6 ���������� ���� AQUA CLEAR80001157013270000113270000
  14���� ���������� 6 �������� �������������� ���������� ����800011568747500017475000
  13�������� ���������� ������������ �� �������� ���������� ������������ Skylarkro80001531241700012417000
  12���������� �������������� ������ clean pure ���� ������������ ���� ��������800011342552000015520000
  11�������� ������ ���� 9 �������� ������ CR30300111615060001506000
  10���������� ���� �������������� ���� ���������� ���� Clear ��������������80001157448300000148300000
  9������������ ������ ������������ �������� ������ Clean DO5000 ���������� ���� �������� ����������306004182810110
  8���������� ���������� ������������ 20 ���������� C.C.K8000113049200001920000
  7�������� ���� �������� 1 �������� ���������� EH24023030011340215000012150000
  6������������������������ �������������� (Wireless) ���� ������ ������ E 213 302 �������� ����������306001160911800000111800000
  5���������� ������ �������� �� ������������ ������������ ���������� ���� (���������� 5 �� 6)800011330101500011015000
  4���������� ������ ���������� ������������ ���������� ���� ����������800011130174800011748000
  3�������� �������� ���� �������� ������������ ���������� ���������� ���� �������� 2.5 ���� 3.5 �������� 8000113461140001114000
  2�������� ������������ �������� �������� 12 ���������� ������(AD-03-12)3030011689297200012972000
  1������ ���������� ���� ���� ������ ���� ������30300116855320001532000
  نام استان
  نام شهر
  مبلغ خرید
  نوع ارسال کالا
  هزینه پست
  مالیات و ارزش افزوده تخفیف ویژه (درصد) تعداد کالا : جمع هزینه :
    
   

  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

  آمار بازدید ها


  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
  » بازدید امروز: 1063
  » بازدید دیروز: 12573
  » افراد آنلاین این بخش: 47
  » ورودی امروز موتور های جستجو: 69
  » ورودی دیروز موتور های جستجو: 1992
  » بازدید کل: 1493664

  مجوز تجارت الکترونیک


  مجوز رسانه بر خط


  logo-samandehi

  ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


  پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

  ایران صنعت: 09106978820


  تاریخ :1401/5/22


  تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
  تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.