لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته


بستن ×
با درود درصورت نیاز به مشاوره ، لطفا در ساعات کاری با آقای
مهندس محمدرضایی شماره 09106978820 تماس بگیرید . با سپاس
قسمتی از درآمد ایران صنعت صرف امور خیریه می گردد

 • سبد خرید شما در فروشگاه ایران صنعت :   IP:3.237.31.191

 •      اضافه کردن کالای جدید به سبد خرید  
  سبد خریــــــــــــــــد
  ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت واحد تعداد قیمت کل ویرایش تعداد حذف
  154�������� �������� ���� ph ������ ������������ ������ GL-42 �������� Ezdo ������������306004181127745000127745000
  153�������� �������� ���� �������� ������������ ���������� ���������� ���� �������� 2.5 ���� 3.5 �������� 8000113461590001159000
  152���������� ������������ ���������������� ������������ ���������� ����8000110996430001643000
  151ph ������ �������� ������ (ph ������ ������������) �������� pp-2033060045261156060001115606000
  150�������� �������� ������������ ���������� ���������� ���� �������� 2.5 ��������8000113451590001159000
  149�������� ������������ ���� ��������(quick fitting connection)8000111016680001668000
  148���� �������� ������ �������� ������������ ���������� ���� (�������������� ���������� ����)8000111071750001175000
  147�������� ���������� ���������� �������� ���� �������� ������ NTS-31143030011231247500012475000
  146�������� �������� PH 7,01 �� PH 4,01 ������ 20 �������� ���� HI70007 �� HI700043060041810556600015566000
  145���������� �������������� ph ������(�������� ������)���� �������� 7.003060041281328600013286000
  144���� ���������� 6 �������� ������������ ���������� ����800011349480000014800000
  143�������� �������� ������������ ������������ (�������������� ������������ ���������� ����)8000111081450001145000
  142���������� �������������� ������������ ���� ���� ���� ������ (EC1413 Calibration)306004565010
  141���������� ������������ �������� �������� ������������ ���������� ����8000110986920001692000
  140������������ ���������� ���� ������ ���������� �������� ��������( Nice Water) ���� �������� �������� ����800011300010
  139������������ PH �� ORP ���� �������������� �� ���������� ������ EZDO-4801P30600418061547210001154721000
  138PH/Temp/ ORP ������ �������� ������ MP-10330600484794172000194172000
  137������ ���������� ���������� ���� ������ luxury faucet Z-54800011363447200014472000
  136��������pH ������ �������� �������� ������ pH30 �� CLEAN-PH30306004180934800000134800000
  135�������������������� ph ������ �������� ���������� �������� ������ HI991653060041631010
  134������ ������ �������� ������������ ���������� ����8000111094010001401000
  133���������� ������ �� ���� ���� ���� ������ �������� �������� ADWA( ������ AD31)30600458130000000130000000
  132�������������� PH ������������ ������ EZDO-PY-41306004186722500000122500000
  131������������������PH������ ������������ pH/ ORP /Temp ������ 4803p3060045781685560001168556000
  130������������������ ���������������� �������������� Cond/Tds ������ 4803C3060045281771870001177187000
  129PH������ ������������ ������ PL-700PV3060048482949160001294916000
  128���� ���������� NICE WATER �������� �������� 1���� 3 ���������������� ������������ 800011100550000015500000
  127������������ ������ ������������ �� DO ������ ������ 98719GT30600418041958550001195855000
  126PH �������������� ������ 6011 �������������� ������������ 30600452760571000160571000
  125������������������������, EC������, ���������� ������(Ec Meter) ������ 602230600433333500000133500000
  124���� ���� ������ PH �������� ������������ Clean ������ pH30L306004181237800000137800000
  123�������� ph/conductivity/tds/salt /temp ������ 98721 30600418691840580001184058000
  122���������� ������ �� ���� ���� ���� ������ �������� �������� ADWA( ������ AD32)30600458030000000130000000
  121������ �������� ������������ ���������� ����8000111106560001656000
  120���������� �������������� EC,TDS,PH,ORP,SALT,TEMP �������� ������ EZDO-82003060043151112050001111205000
  119���������� ������ �������� ������ 9871130600186641745000141745000
  118�������������� 24 ������ ������������ ���������� ���� ����������800011111316200013162000
  117pH������ ������������ �� �������� ������ ������������ ������ pp-20130600431683664000183664000
  116�������� �������� �������� �������� HANNA HI736-25306004179410164000110164000
  115���������������� ������������ ������ �� ���������� (���������������� ������������) ������ MIC-98879WiFi30600418291093950001109395000
  114pH ������ �������� �������� ������ AD11 ������������ (Adwa)30600459828800000128800000
  113�������������� ORP ������ 7000EO �� �������������� ORP30600485332892000132892000
  112������������������ �� ������ ������ �������������� ������ ���������� ������ BOE 32395306004182510110
  111���������� ���������� ������������ 20 ���������� C.C.K800011304128000011280000
  110pH ������ �������� �������� ������ AD12 ������������ (Adwa)30600459936000000136000000
  109�������������� ������������ pH �������� ������ HI1002/5 ���� �������� 5 ��������3060041620010
  108���������� ���������� �� �������� ���������� ���������� �� ���������� ������������ ����������80001573111400011114000
  107���������� ������������ ����������������800011122123700011237000
  106���������������� ������ �� ���������� ������ mic-98586j 30600126774576000174576000
  105���������� ������������ ���������� LG ���� ���� 800011591145500011455000
  104������������ ������ (������������ ���������� ��������)EZDO ������������ ������ PDO-40830600418322769550001276955000
  103������������ ������ ���������� ���������� ����������������800011088739200017392000
  102������������������ �� ������������ EC/TDS/Salinity �������� ������������ ������ CON5000 30600418833150000001315000000
  101���������� ���� ���������������� 7 ���������� ���� (AQUA CLEAR)80001158851047000151047000
  100�������� ���������� ������������ ���������� ���� (�������� �������� ���� ������ ������������)8000154717710000117710000
  99ph������ ������������������ ������ ��������(PH ������)������ 601130600431233800000133800000
  98�������� PH/TDS/EC/temp ������ PH-3508 306004188022800000122800000
  97���������� ������������ Filmetec ������ TW30 (���������� ������ ������������)80001887445400014454000
  96�������� pH ������ HI-981030 (�������� ���� ���� ������������ ��������)306004160480000000180000000
  95������������ �������������� WIPRO DVB-T USB900191535318400013184000
  94�������� ���������� �� �������� �� �������� �������� ������ CLEAN CON30306004210047000000147000000
  93���������� ���� �������������� �� ���������� �������� ��������800011069114900011149000
  92������������ CO2 ������ �������� ������ ������ MIC - 98132S30600121391663200001166320000
  91���� �������� QC ������������ ���������� ����8000110791450001145000
  90�������� ������������ ���������� ������ 98620 �������� ������������30600186846200000146200000
  89���������� �� TDS ������ (EC,TDS) ������������ �������� ������ AD330306004602010
  88������������ ���������� ���� �������� �������� 6 ���������� (Aqua Life) 8000188857701000157701000
  87���������� ������ ������ �� �������� ������ 9870230600186532448000132448000
  86������������ ������������ ���������� ����8000111215080001508000
  85�������������� �������� ���� �������������� ���� ���� BRANNAN ������ 31/162/03060012147880000018800000
  84������������ ���������� ������ �������� ���������� �� �������� ������ RZ660306001193228800000128800000
  83���� ���� ������ �������������� ������ milwaukee -ph55306004179532800000132800000
  82������������������ �� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������������� ������ ROC-5320��E306004213510110
  81������������ ���� ���������� �������������� ������ 9820230600186968686000168686000
  80���������� ���� 6 ���������� ���� AQUA CLEAR80001157020312000120312000
  79�������� �������� ������ �� ��������800011909010
  78������������ ���������� ���� ���������� ���������������� ( Aqua Clear)800018849287000149287000
  77EC ������ ,���� ���� ���� ������,�������� ������ ������������, CD-1043060046051040520001104052000
  76���������� 1/4 �������� �������� ����������(QC) ���������� ����8000110821450001145000
  75���� �������� ���������� ������������ ���������� ���� ���������� ���������� ���������� ����������80001600843800018438000
  74���������� ���� ���������� Royal ������ ���������� ���� 80001162551047000151047000
  73�������� �������� ������ �������� ������ CM 24030600287518150000118150000
  72���������� �� TDS ������ ������������ ������ AD300030600460410110
  71�������� orp ������ ������ EZDO-6041 ������������306004158648000000148000000
  70�������������� ������������ ���������� ����800011344128800011288000
  69������������ ������ �������� ���� �������� ���������������� ( ������������ )HS3330600820742128000001212800000
  68������ ���������� ���� ������������ ���������� ���� �������� 800011295123700011237000
  67������ �� ���������� ������ ��������30600126822113000122113000
  66������������ ���������� ���� ������ ���������� �������� ��������( Nice Water) 80001130163368000163368000
  65�������� ���������� EC-84 ���������� ����������30600418818230001823000
  64���� ���� ���������� ������ ���������� ���� 100 �������� ����������800011383268900012689000
  63�������� ������ �������� �� ���������� ������ ������ ������ 9865230600186766750000166750000
  62���������� ������������ ������������ ���������� ���� new ceramic Bio8000113726510001651000
  61�������� �������� ���� GL4230600485427542000127542000
  60������������ ���������� ���� 6 ���������� ���� RO80001112547174000147174000
  59���������� ���������� 2 ������������ ���������� ���� ����������8000111267270001727000
  58�������� ������������������ �������� ���������������� ������ MS-11C30600131767706000167706000
  57���� ���������� 6 �������� �������������� ���������� ����800011568945500019455000
  56������������ pH/ORP/Temp ������������ �������� VIRA ������ B2000 306008205017000000117000000
  55������������ ���������� ���� �������� ��������(������������ ���������� ���� RO)8000112250694000150694000
  54���������� ���������� 1 ���� 3 CCK ���������� ������������ ���������� ����80001113135000011350000
  53�������������� PH������ �������� 6000EC/7000EC30600485212840000112840000
  52������������ ������ �������� ���� �������� ���������������� �������������� �������������� ������HS334-0430600820812973500001297350000
  51���������� ���������� 3 ������������ ���������� ���� ����������8000111296110001611000
  50���������� �������������� ���������� 0-150 �������� �������� ������ ����������������303001191418000000118000000
  49���������� ������ �������� ���������� ���� �������� �������� ��������800011066552000015520000
  48�������� ������ ������ �� ������ ������ ������ ������ 98653 �� �������������������� ������������������30600133286228000186228000
  47�������������� �������������� 10 ������������ ������ ������ ATS-20003060048502800210001280021000
  46������������ LCR ������ LCR-9184306008212010110
  45������ ������ �� ���������� ������ USB �������������� ������ 98583 30600157745898000145898000
  44�������� ���������������������� ph ���������� ������������ ������ AD70007 �� AD700043060041879400000014000000
  43������������ USB ������ ������ 98581 30600157636156000136156000
  42��������PH ������ ������������ ������ PS45 30600485565512000165512000
  41 �������� ���������� ���������� ������ CP-05 3060028801599420001159942000
  40������������ �������� ���� ������ ������ 9820530600187055632000155632000
  39������������ �������������� �������� ���� �� �������� ���������� �� ���������� ������ 30.5013 TFA 306001156910110
  38�������������� ������������ pH �������� ������ HI1001 ���� �������� 3 ��������3060041619010
  37���������� ������������������ TDS Ph./ mV/ Conductivity /��C ������ PL-700PC3060048494269860001426986000
  36������������ ���������� ���� ���� ���� ���� ������ RO8_ORP80001157545767000145767000
  35������������ ������ ������������ �������� ������ Clean DO5000 ���������� ���� �������� ����������30600418283100000001310000000
  34���������� ���� ���������� ����8000111202170001217000
  33���������� ������ �������� �� ������������ ������������ ���������� ���� (���������� 5 �� 6)800011330107500011075000
  32������������ ph ������ �������� ������ EZDO 6011 A30600451735500000135500000
  31PH ������ �������� ������ PH5011A30600184631368000131368000
  30������ ������������ ���������� ���� ���������� 800011298291000012910000
  29�������� �� ���������� ������ ������ ������ MIC-98098p ������������30600116271417700001141770000
  28������������ ������ �������� �� ������ ������ �� ������ ���������� ������ BOE-3010730600418211690000001169000000
  27������������ 1/4 �������� ���������� (Qc) 8000110801450001145000
  26���������� �������������� ������������ (PH,EC,TDS) ������ AD8000 3060046032679270001267927000
  25���������� ������������ ���������� �������������� ���������� �������� ��������800011624103800011038000
  24�������� ������ HP ID4520T �� �������� ph ������ ������������ 5������ ����������3060048561300580001130058000
  23���� ������ ���������� ���������� ������������ ���������� ����8000112975820001582000
  22�������������� PH������ �������� 6011A ������ 6000/EP430600485117316000117316000
  21���������� �� TDS ������ (EC,TDS) ������������ �������� ������ AD33230600460110110
  20���������� ���� �������� ���������� ���� Aqua Clear80001156616723000116723000
  19������������ ���������� ���� �������� �������� 7 ����������( Nice Water)80001106459848000159848000
  18���������������� ������ �� ���������� �������� �� ������������30600130782610000182610000
  17������������ ���������� ���� �������� �������� 8 ���������� (Aqua Life) 80001129963156000163156000
  16������������������ (������ ������)������ PDR-108-130600418171979540001197954000
  15�������� ������������ ���������� ���� ���������� �� �������� ���������� ����800018711450001145000
  14�������� ������ ���������� ���� ���������� ����(�������� ��������)8000115657130001713000
  13������������ ������������ ������������ ���������� ����8000110781750001175000
  12������������ ���������� low �� ���������� high �� ������ �������� ������������ ���������� ����800011343336000013360000
  11������������ ������������ �������������� 12 �������������� (������ �������� ������ �������� �������� ������ �� ������������ �������� )3060045791000000001100000000
  10�������� 1/4 �������� ����������(QC) ������������ ���������� ����8000110811310001131000
  9���������� �������������� ������ clean pure ���� ������������ ���� ��������800011342768100017681000
  8������������ ������ �������� ���� �������� ���������������� �������������� �������������� ������HS33030600820762745500001274550000
  7�������� ph �� ���������� ������ �������� in 1 soil survey instrument 306004188416800000116800000
  6�������� ������ ������������ �������� ������ ������ �������� ������ ������������ ���������� ����80001889363600013636000
  5���� �������� ���������� ������ ������������ ���������� ����800011086540000015400000
  4���������� ������ ���������� ������������ ���������� ���� ����������800011130221100012211000
  3 �������� ID4522T ������ COND/TDS �� �������� COND/TDS ������������ 5 ������ ����������3060048571213840001121384000
  2������������ ������������ ���������� ���� ������ Create ROC-2015306004214010110
  1������ ���������� ���� ���������� ���� ���������� (�������� ��������)800011590509200015092000
  نام استان
  نام شهر
  مبلغ خرید
  نوع ارسال کالا
  هزینه پست
  مالیات و ارزش افزوده تخفیف ویژه (درصد) تعداد کالا : جمع هزینه :
    
   

  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

  آمار بازدید ها


  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
  » افراد آنلاین این بخش: 69

  تماس با ما

  مجوز تجارت الکترونیک


  مجوز رسانه بر خط


  logo-samandehi

  ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


  پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

  ایران صنعت: 09106978820


  تاریخ :1402/7/08


  تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
  تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.