لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته


بستن ×
با درود درصورت نیاز به مشاوره ، لطفا در ساعات کاری با آقای
مهندس محمدرضایی شماره 09106978820 تماس بگیرید . با سپاس
قسمتی از درآمد ایران صنعت صرف امور خیریه می گردد

 • سبد خرید شما در فروشگاه ایران صنعت :   IP:3.237.31.191

 •      اضافه کردن کالای جدید به سبد خرید  


  سبد خریــــــــــــــــد
  ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت واحد تعداد قیمت کل ویرایش تعداد حذف
  96�������� �������� ���� ph ������ ������������ ������ GL-42 �������� Ezdo ������������306004181127745000127745000
  95�������� �������� ���� �������� ������������ ���������� ���������� ���� �������� 2.5 ���� 3.5 �������� 8000113461590001159000
  94���������� ������������ ���������������� ������������ ���������� ����8000110996430001643000
  93ph ������ �������� ������ (ph ������ ������������) �������� pp-2033060045261156060001115606000
  92�������� �������� ������������ ���������� ���������� ���� �������� 2.5 ��������8000113451590001159000
  91�������� ������������ ���� ��������(quick fitting connection)8000111016680001668000
  90���� �������� ������ �������� ������������ ���������� ���� (�������������� ���������� ����)8000111071750001175000
  89�������� ���������� ���������� �������� ���� �������� ������ NTS-31143030011231247500012475000
  88�������� �������� PH 7,01 �� PH 4,01 ������ 20 �������� ���� HI70007 �� HI700043060041810556600015566000
  87���������� �������������� ph ������(�������� ������)���� �������� 7.003060041281328600013286000
  86���� ���������� 6 �������� ������������ ���������� ����800011349480000014800000
  85�������� �������� ������������ ������������ (�������������� ������������ ���������� ����)8000111081450001145000
  84���������� �������������� ������������ ���� ���� ���� ������ (EC1413 Calibration)306004565010
  83���������� ������������ �������� �������� ������������ ���������� ����8000110986920001692000
  82������������ ���������� ���� ������ ���������� �������� ��������( Nice Water) ���� �������� �������� ����800011300010
  81������������ PH �� ORP ���� �������������� �� ���������� ������ EZDO-4801P30600418061547210001154721000
  80PH/Temp/ ORP ������ �������� ������ MP-10330600484794172000194172000
  79������ ���������� ���������� ���� ������ luxury faucet Z-54800011363447200014472000
  78��������pH ������ �������� �������� ������ pH30 �� CLEAN-PH30306004180934800000134800000
  77�������������������� ph ������ �������� ���������� �������� ������ HI991653060041631010
  76������ ������ �������� ������������ ���������� ����8000111094010001401000
  75���������� ������ �� ���� ���� ���� ������ �������� �������� ADWA( ������ AD31)30600458130000000130000000
  74�������������� PH ������������ ������ EZDO-PY-41306004186722500000122500000
  73������������������PH������ ������������ pH/ ORP /Temp ������ 4803p3060045781685560001168556000
  72������������������ ���������������� �������������� Cond/Tds ������ 4803C3060045281771870001177187000
  71PH������ ������������ ������ PL-700PV3060048482949160001294916000
  70���� ���������� NICE WATER �������� �������� 1���� 3 ���������������� ������������ 800011100550000015500000
  69������������ ������ ������������ �� DO ������ ������ 98719GT30600418041958550001195855000
  68PH �������������� ������ 6011 �������������� ������������ 30600452760571000160571000
  67������������������������, EC������, ���������� ������(Ec Meter) ������ 602230600433333500000133500000
  66���� ���� ������ PH �������� ������������ Clean ������ pH30L306004181237800000137800000
  65�������� ph/conductivity/tds/salt /temp ������ 98721 30600418691840580001184058000
  64���������� ������ �� ���� ���� ���� ������ �������� �������� ADWA( ������ AD32)30600458030000000130000000
  63������ �������� ������������ ���������� ����8000111106560001656000
  62���������� �������������� EC,TDS,PH,ORP,SALT,TEMP �������� ������ EZDO-82003060043151112050001111205000
  61���������� ������ �������� ������ 9871130600186641745000141745000
  60�������������� 24 ������ ������������ ���������� ���� ����������800011111316200013162000
  59pH������ ������������ �� �������� ������ ������������ ������ pp-20130600431683664000183664000
  58�������� �������� �������� �������� HANNA HI736-25306004179410164000110164000
  57���������������� ������������ ������ �� ���������� (���������������� ������������) ������ MIC-98879WiFi30600418291093950001109395000
  56pH ������ �������� �������� ������ AD11 ������������ (Adwa)30600459828800000128800000
  55�������������� ORP ������ 7000EO �� �������������� ORP30600485332892000132892000
  54������������������ �� ������ ������ �������������� ������ ���������� ������ BOE 32395306004182510110
  53���������� ���������� ������������ 20 ���������� C.C.K800011304128000011280000
  52pH ������ �������� �������� ������ AD12 ������������ (Adwa)30600459936000000136000000
  51�������������� ������������ pH �������� ������ HI1002/5 ���� �������� 5 ��������3060041620010
  50���������� ���������� �� �������� ���������� ���������� �� ���������� ������������ ����������80001573111400011114000
  49���������� ������������ ����������������800011122123700011237000
  48���������������� ������ �� ���������� ������ mic-98586j 30600126774576000174576000
  47���������� ������������ ���������� LG ���� ���� 800011591145500011455000
  46������������ ������ (������������ ���������� ��������)EZDO ������������ ������ PDO-40830600418322769550001276955000
  45������������ ������ ���������� ���������� ����������������800011088739200017392000
  44������������������ �� ������������ EC/TDS/Salinity �������� ������������ ������ CON5000 30600418833150000001315000000
  43���������� ���� ���������������� 7 ���������� ���� (AQUA CLEAR)80001158851047000151047000
  42�������� ���������� ������������ ���������� ���� (�������� �������� ���� ������ ������������)8000154717710000117710000
  41ph������ ������������������ ������ ��������(PH ������)������ 601130600431233800000133800000
  40�������� PH/TDS/EC/temp ������ PH-3508 306004188022800000122800000
  39���������� ������������ Filmetec ������ TW30 (���������� ������ ������������)80001887445400014454000
  38�������� pH ������ HI-981030 (�������� ���� ���� ������������ ��������)306004160480000000180000000
  37������������ �������������� WIPRO DVB-T USB900191535318400013184000
  36�������� ���������� �� �������� �� �������� �������� ������ CLEAN CON30306004210047000000147000000
  35���������� ���� �������������� �� ���������� �������� ��������800011069114900011149000
  34������������ CO2 ������ �������� ������ ������ MIC - 98132S30600121391663200001166320000
  33���� �������� QC ������������ ���������� ����8000110791450001145000
  32�������� ������������ ���������� ������ 98620 �������� ������������30600186846200000146200000
  31���������� �� TDS ������ (EC,TDS) ������������ �������� ������ AD330306004602010
  30������������ ���������� ���� �������� �������� 6 ���������� (Aqua Life) 8000188857701000157701000
  29���������� ������ ������ �� �������� ������ 9870230600186532448000132448000
  28������������ ������������ ���������� ����8000111215080001508000
  27�������������� �������� ���� �������������� ���� ���� BRANNAN ������ 31/162/03060012147880000018800000
  26������������ ���������� ������ �������� ���������� �� �������� ������ RZ660306001193228800000128800000
  25���� ���� ������ �������������� ������ milwaukee -ph55306004179532800000132800000
  24������������������ �� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������������� ������ ROC-5320��E306004213510110
  23������������ ���� ���������� �������������� ������ 9820230600186968686000168686000
  22���������� ���� 6 ���������� ���� AQUA CLEAR80001157020312000120312000
  21�������� �������� ������ �� ��������800011909010
  20������������ ���������� ���� ���������� ���������������� ( Aqua Clear)800018849287000149287000
  19EC ������ ,���� ���� ���� ������,�������� ������ ������������, CD-1043060046051040520001104052000
  18���������� 1/4 �������� �������� ����������(QC) ���������� ����8000110821450001145000
  17���� �������� ���������� ������������ ���������� ���� ���������� ���������� ���������� ����������80001600843800018438000
  16���������� ���� ���������� Royal ������ ���������� ���� 80001162551047000151047000
  15�������� �������� ������ �������� ������ CM 24030600287518150000118150000
  14���������� �� TDS ������ ������������ ������ AD300030600460410110
  13�������� orp ������ ������ EZDO-6041 ������������306004158648000000148000000
  12�������������� ������������ ���������� ����800011344128800011288000
  11������������ ������ �������� ���� �������� ���������������� ( ������������ )HS3330600820742128000001212800000
  10������ ���������� ���� ������������ ���������� ���� �������� 800011295123700011237000
  9������ �� ���������� ������ ��������30600126822113000122113000
  8������������ ���������� ���� ������ ���������� �������� ��������( Nice Water) 80001130163368000163368000
  7�������� ���������� EC-84 ���������� ����������30600418818230001823000
  6���� ���� ���������� ������ ���������� ���� 100 �������� ����������800011383268900012689000
  5�������� ������ �������� �� ���������� ������ ������ ������ 9865230600186766750000166750000
  4���������� ������������ ������������ ���������� ���� new ceramic Bio8000113726510001651000
  3�������� �������� ���� GL4230600485427542000127542000
  2������������ ���������� ���� 6 ���������� ���� RO80001112547174000147174000
  1���������� ���������� 2 ������������ ���������� ���� ����������8000111267270001727000
  نام استان
  نام شهر
  مبلغ خرید
  نوع ارسال کالا
  هزینه پست
  مالیات و ارزش افزوده تخفیف ویژه (درصد) تعداد کالا : جمع هزینه :
    
   

  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

  آمار بازدید ها


  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
  » افراد آنلاین این بخش: 59

  تماس با ما

  مجوز تجارت الکترونیک


  مجوز رسانه بر خط


  logo-samandehi

  ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


  پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

  ایران صنعت: 09106978820


  تاریخ :1402/7/08


  تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
  تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.