سایت ایران صنعت
سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
1�������� �������������� ph ���� �������� 6.86 �� 4.01 (������ 50 ��������)3060041713127000011270000
بستن

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود

تصفیه آب، دستگاه تصفیه آب
سختی سنج آب,تی دی اس سنج،tds متر ، تی دی اس،tds meter
فیلتر های دستگاه تصفیه آب

فهرست نام‌های کردی برای ثبت شرکت (ثبت شرکت)
نام‌های دختران[ویرایش]
ئ[ویرایش]
ئادان: زمین حاصلخیز)
ئادار (آدار)
ئاران (آران: قشلاق)
ئاردا (آردا: نام فرشته‌ای در آیین زرتشت)
ئارژه‌ن (آرژَن)
ئاروا (آروا: نام فرشته ای در آیین زرتشت)
ئاریمان (آریمان)
ئارینا (آرینا: آریایی)
ئاسکی (آسکی:آهو، زیبا و دلفریب)
ئاسو (شفق، هنگام طلوع خورشید)
ئاشتی (آشتی)
ئاگرین (آگرین: آتشین)
ئالند (آلند: اولین پرتو خروشید)
ئالووس (آلوس)
ئالین (آلین)
ئاڤان (آوان: نام کوهستانی در کردستان)
ئاڤات (آوات: آرزو، خواسته)
ئاڤزه‌ن (آوزَن)
ئاڤبین (آوبین)
ئاڤشین (آوشین)
ئاڤین (آوین)
ئارگۆن (آرگُن: به رنگ آتش)
ئاژار (آژار: محصول زمین)
ئاژنا (آژنا)
ئاژین (آژین: زِبر)
ئاساره (آساره: ستاره)
ئاسکۆڵ (آسکُل: بچه آهو)
ئاسمین (آسْمین: یاسمین)
ئاشناو (آشْناو)
ئالشک (آلِشک: شب‌بو)
ئالیا (آلیا: غنچهٔ گل)
ئاڵا (آلا: پرچم)
ئاماژه (آماژه: اشاره)
ئامێز (آمِز: آغوش)
ئایرین (آیرین: آتشین)
ئایگین (آیگین: ایل زیبا)
ئه‌توون (اَتون)
ئه‌دگار (اَدگار)
ئه‌رده‌لان (اَردلان: نام ولایتی در کردستان)
ئه‌رده‌م (اَردَم)
ئه‌رمین (اَرمین)
ئه‌رنه‌واز (اَرنَواز)
ئه‌زموون (اَزمون: امتحان)
ئه‌ژین (اَژین)
ئه‌سرین (اَسرین: اشکین)
ئه‌ستی (اَستی)
ئه‌له‌گه‌ز (اَلَگَز)
ئه‌نوا (اَنوا: پناه)
ئه‌ورین (اَوْرین)
ئه‌وین، ئه‌ڤین (اَوین: عشق)
ئورامان (اورامان)
ئیرینا (اِرینا)
ئیلیان (اِلیان)
ئینانا (اینانا: الههٔ عشق)
ئیوان (ایوان: تراس)
ب[ویرایش]
بابان (خانه پدری)
بابوس (نام پدر اورونت پادشاه سکایی)
بابیلان (نوازش دختر کوچک از روی محبت)
باپیو (باد سنج)
باتوف (گیاهی با گل‌های قرمز)
باتینک (غنچه تاز شکفته)
باتینوک (آلاله)
بادا (بادا)
بادر (حرکت باد، فرشته مأمور باد)
بارزان (نام بارزیا بارجان)
بارنگ (ریزش باران همراه باد)
باروشه (بادبزن)
باریز (میوه ای که به وسیله باد از درخت کنده می‌شود)
باریزان (رواج، برکت)
بارین (بارین: باریدن، بارندگی، بارش)
بازان (جمع باز پرنده شکاری)
بازنه (النگو)
بازور (پرنده کوچک خاکستری رنگ)
بازیان (بازیان)
بازین (بازین)
باژوران (جنوبیها)
باژیر (شهر)
باژیلان (محل وزش باد)
باستینک (گل نو شکفته)
باسکار (قدرتمند، توان مند در بحث و استدلال)
باشن (خوب است، عالی است)
* باشوک (نوعی شاهین شکاری)
باشیلا (خانه به دوش)
باغان (جمع باغ)
باکوت (میوه‌هایی که توسط باد ریخته باشند)
بالین (ستون، کلون)
بانواز (با خبر ساختن مردم با صدای بلند)
بانوورام (بانورام)
بانه (بانه: فلات، نام شهری در استان کردستان)
بانیا (بانیا)
باوان (باوان)
باوشین (پنکه)
باوند (اصیل)
باوێژان (باوِژان)
باوین (صاحب)
بایخ (پایداری)
بتمان (بتمان)
بتین (پرحرارت، قدرتمند)
بچکول (کوچک)
بختان (بد شانسی)
بختوان (مدینه فاضله)
بختور (بهروز، کامران)
بخشین (عفو کردن)
برزی (بلند قامت)
برزین (با شکوه)
برژان (کار)
برژانگ (مژه)
برژنگ (مژه)
برژول (برژول)
برسیل (برسیل)
برشیو (عصرانه)
برف آب (برافاب)
برقه (برقه)
بریا (بِریا: کاش)
بریوان (بریوان)
بزان (شکست دهنده)
بزین (بهزان)
بژدار (سهامدار، شریک)
بژن (قد و بالا)
بژول (برژانگ)
بژوین (بژوار)
بژیو (قوت، مایه زندگی)
بفران (معصوم و روپاک مانند برف)
بفرانبار (هنگام باریدن برف)
بلار (آدم شوخ‌طبع)
بلنجه (خرامان، صاحب خرام)
بلواژ (آبگینه)
بلیسه (لهیب، شراره)
بلین (عهد، قرار)
بناز (نازنین)
بناوان (کدبانو، خانهدار)
بنرخ (قیمتی)
بنین (نوعی گیاهی خوراکی که در بهار می‌روید)
بۆژانه (بُژانه: گلی خوشرنگ)
بۆکان (زیبارویان، عروس‌ها، نامی شهری کُردنشین در کردستان ایران)[۱]
بوکبویانی (نو عروس)
بوین (خوشبو)
بۆنه (بُنه: مناسبت)
بووژان (بوژان: احیا)
به‌ده‌و (بَدَو: زیبا)
به‌رافین (بَرافین)
به‌رامه (بَرامه: بوی خوش)
به‌دڵ (بَردل: محبوب)
به‌ربانگ (بَربانگ: افطار)
به‌رسنا (بَسنا:)
به‌رسین (بَرسین:)
به‌رکه‌ن (بَرکن)
به‌رما (بَرما)
به‌روار (بَروار: نام کوهستانی در کردستان)
به‌ژنا (بَژنا)
به‌ژین (بَژین)
به‌سیله (بَسیله)
به‌فران (بفران: برفان)
به‌فرین (بَفرین: برفی)
به‌ناز (بَناز: نازنین)
به‌نه‌ده‌ن (بَندَن: کوه)
به‌وران (بَوران)
به‌هیا (بَهیا)
به‌یان (بَیان: بامداد)
بیاره (بیاره)
بی خم (بیخم: آرامش)
بێری (بِری: شیردوش)
بێریڤان (بِریوان: شیردوش)
بێژا (بِژا)
بێژان (بِژان)
بێژین (بِژین)
بێستان (بِستان: بوستان)
بیکن (یگانه)
بێشه‌نگ (بِشَنگ)
بی ڤینه (بیوینه: بی نظیر)
بهلێن (بهلین: خوش قول)
پ[ویرایش]
پاراو (پاراو)
پاکان (پاکان: نیکان)
پاکانه (پاکانه: تبرئه، مبری)
پاکاو (پاکاو)
پاکینه (پاکینه)
پرووشه (پُروشه: دانه‌های ریز برف)
پڕژین (پُرژین)
پرشنگ (اشعهٔ خورشید)
پڕناز (پُرناز)
پژال (پژال: جوانهٔ نازک)
په‌رژین (پَرژین: پرچین)
په‌رگوڵ (پَرگُل)
په‌روه (پَروه)
په‌ره‌نگ (پَرَنگ)
په‌ژنا (پَژنا)
په‌سار (پَسار: نسار)
په‌سنۆ (پَسنو)
په‌سیره (پَسیره)
په‌له‌ک (پَلَک)
په‌لشین (پَلْشین)
پێتۆ (پیتو)
پیفۆک (پیفُک)
پێلوو (پِلو: پلک)
په یمان (به یه که وه بون)
ت[ویرایش]
ترووسکه (براق)
ترلال (زیبا، نوعی اسب)
توار (نوعی ریسمان و کردی به معنای پرنده)، نام محلی در دوسیور کشور فرانسه)
تووشیار (اشعهٔ خورشید)
تانیا
تارا (اسمی بین‌المللی؛ کردی: پارچه ای نازک و عمدتاً قرمز بر سر عروس، فارسی: ستاره و مردمک چشم، در اسکاتلندی و ایرلندی: ملکه، محل دیدار پادشاهان)
ج[ویرایش]
جیهان
چاوجوان (زیباچشم)
چاوره‌ش (سیه‌چشم)
چکاوک (نام پرنده‌ای)
چنور (نام گلی خوشبو)
چیا (اسم دخترانه و پسرانه، کوهستان بلند، سرد و خنک، اسم چشمه‌ای در شهر نودشه)
چیاکو (کوه بلند)

چرو (جوانه)
چیمه‌ن (سبزه و طبیعت)
چوپی (نوعی رقص کردی)
خ[ویرایش]
خه‌زال (غزال)
خه‌زیم
خوزگه (آرزو، حسرت، اسم مشترک)
خوناو (باران آهسته و دلپذیر)
د[ویرایش]
دامینه (دامنهٔ کوه)
دایان (مادر، جمع مادران، دایه)
دلژین (باصفا زندگی کردن)
زانا (دانا)
دیلان (نوعی رقص کردی)
دلنیا (دلگرم و مطمئن)
دلۆڤان (مهربان)
دیانا (اسم دخترانه نام شهری درعراق، نام الهه رومی)
دیمه‌ن (چشم‌انداز)
دژئاگر (آتش قلعه)
دلدار (عاشق-زنده دل)-تخلص شاعر
دینا (پسندیده)
دلکو (مهد و مرکز دل)
ر[ویرایش]
رازاوه (آراسته، تروتمیز)
راژانه (نام گیاهی داروی)
راژِیس (درست کارترین)
رسپینا (پاییز)
روجا (آفتاب، در پارسی میانه مورد استفاده قرار می‌گرفت)
روجیار (جمع آفتاب)
روژآوا (غروب، غرب)
روژا (روزها)
روژان (روزها)
روژانو
روژبین (راهنما و هدایت کننده روز)
روژدا (مادر زندگی)
روژه (الماس)
روژیار (میانجی روز و روشنایی)
روژیا (یکی از روزها، اسم مشترک)
روژیتا (مانند روز و روشنی)
روژینا (چشم‌انداز روشنایی، روژین)
روژ (خورشید) Roj
روژین (خوروَش)
روناو (آب زلال)
روناک (روشنا)
ریژنه (باران تند در هنگام آفتاب)
روناهی (تابناک)
رونیاس (روناس)
رویسا (چشمه آب زلال)
ریژین (هوش)
ز[ویرایش]
زارا (پسندیده)
زانیار (بسیار دانا)
زریان (بادجنوب)(بهمن)
زورزان (ییلاق)
زیرین
ژ[ویرایش]
ژوان (میعاد گاه عاشق و معشوق)
ژیا (زنده)
ژیانا (زندگی، حیات)
ژین (زندگی)
ژینا (زندگی)
ژیلا
ژینو (زنده)
ژینوس
ژه نیار
ژاله
ژیله
ژیوا (زندگی) دارای ریشه کردی هورامی
ژیندا (زندگی داد)
ژیکال (زیبای کوچک. زندگی جدید)
س[ویرایش]
سارینا
ساریژ
سانا (آسان)
سایدا
سروه
سادیا
سوژین
سازان
سه‌یران
سکالا
سرکوت:سربلند. پیروز
سروشت (طبیعت)
سروه (نسیم)
ستران
سنور (مرز)
سوزان
سوکار (نام کوهستانی در کردستان)
سوماً (روشنایی)
ساریسا (کوشا -افق-کوهستانی در ترکیه-دختر زیبارو

ش[ویرایش]
شاین (شاهدانه)
شاهین (پرنده شکارچی)
شاهو (نام کوه)
شاه زنان (زن زیبا- زن شاه- زیباترین زن)
شنیان (وزیدن نسیم، آرزو کردن، خنده نوزاد)
شونا (نوعی گیاه، اثر)
شیلان (نسترن کوهی)
شلیر (۱. سوسن ۲. لاله)
شوخان (=شوخ و شنگ)
شنو (نسیم / اشنویه)
شنه (نسیم آرام و دلپذیر بهاری)
شه‌پول (موج، آبخیز)
شه‌مام (طالبی کوچکی که بسیار زیبا و خوش‌بو است)
شه‌مال (توفان)
شه‌رمین (شرمگین، با شرم و حیا)
شه‌وبو (شب بو، نام گل)
شه وین
شیلان (نام نوعی درخت)
شیروان
ف[ویرایش]
فرنگیز

فرمیسک (=اشک)
فوژان (=فریاد بلند، بانگ عظیم)
فینک (=خنک و دلچسب)
فرزانه (= بسیار دانا)
ق[ویرایش]
قاسپه(=آواز کبک)
ڤیان (=عشق)
ک[ویرایش]
کازیوه (سپیدی صبح تا آنجا که همه افق را فراگیرد)
کیژان (جمع دختران)
کالێ (=دختر چشم آبی با گیسوان طلایی)
کانی (=چشمه)
کانیاو (چشمه اب)
که‌ژال (=آهو، گونه‌ای از واژه خه‌زال=غزال، اصل این واژه عربی است)[نیازمند منبع]
کویستان (=کوهستان)
کوردستان (=کردستان)
گ[ویرایش]
گلاریس (زلف تابیده، موی بافته شده به زیبایی و آراستگی)
گیوا (جذاب و گیرا)
گلاره (چشم، حبهٔ انگور)
گه‌لاویژ (ستاره شباهنگ، نوعی ستاره که درشبهای تابستان نمایان می‌شود)
گولاله (لاله، گل)
گزنگ (پرتو خورشید)
ل[ویرایش]
لاوک (آهنگی کوردی)
لاله (اسم گلی کوهی)
لاوین (نوازش دهنده)
لاویا (نوازش شده، اسم دخترانه در زبان هورامی)
لاوه (نوازش)
لوسیانا (نور، روشنی)
لورکی (طناز، نازنین)
م[ویرایش]
مژان (مژگان، مژه)
میدیا (سرزمین ماد)
مزگین (مژده)
مهرایین
ن[ویرایش]
نظیر

نینا (اینها)
نازار (دوست داشتنی)
نالین
ناسکی
ناسکول
نساره
نه‌شمیل (زیبا و دلکش، خوشگل، زیبا اندام)
نه شمین
نه‌رمین (دلپذیر، مهربان)
نیاز (دعا)
نیان (لطیف، دلپذیر)
نیشتمان (میهن، دیار)
و[ویرایش]
وریا (آگاه)
وارش (بارش)
وینه (تصویر، عکس، منظره)
وه نه وشه (نوعی گل)
ویانا (فرزانگی)
ویناس (خودشناس. واژه‌ای به زبان هورامی و بصورت مجازی برای نامگذاری اسامی فرزندان)
ه[ویرایش]
هالان (ویژیگی دختر به لخاظ زیبایی، سروصدا)
هانا (امید، بینایی، خواهش)
هانه (تحریک کردن، سرچشمه، اینک)
هایا (به هورامی هوشیار، زیرک و باهوش، دانا. اسم دختر هم هست)
هراله، هلاله (آلاله)
هورا (درکردی غوغا و در اوستایی به معنایی نوشیدنی مست کننده یادشده است)
هورین (صدای جریان شدید آب)
هیدی (آرام، صبور)
هیدیکا (به آهستگی)
هاوین (تابستان)
هیرو (گل ختمی)
هیشو (خوشه)
هیوا (اگر روی پسرگذاشته بشه به معنی امید و اگر روی دختر گذاشته بشه به معنی آرزو هست. (تلفظ: hivā) (کردی، hiwā) امید)
هه نیسک (آرامش)

نام‌های پسران[ویرایش]
ئا[ویرایش]
ئاراز (آراز: اَرَس)
ئاراس (پاک و زلال، اشک، یکی از سرداران کرد زعفرانلو)
ئاسو (افق)
ئاسوس
ئاکار
ئاکام (عاقبت، سرانجام)
ئاکو (قلهٔ کوه)
ئاگرین (آتشین، نام یک کوهستان)
ئالان بلند، با حرمت، سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان)
ئاوات (امید)
ئارتین (شعله و گرمای آتش)
ئارژین (آتش زندگی، گرمای زندگی)
ئارمین (منسوب به آرام-پسر کیقباد)
ئازا (دلاور، همریشه با آزاد)
ئاژوان (نماینده، مدیر)
ئه‌گید (دلاور، اصل این واژه ترکی است)
ئه‌له‌ند (تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید)
ئه‌رده‌لان (اردلان)
ئه‌رده‌وان (اردوان)
ئه‌ژده‌ر (اژدر)
ئه‌ویندار (عاشق)
ئاهورا
اَهوَن (ئه‌هوه‌ن به معنای آرام)
آ[ویرایش]
آرتین
آریوان (آتش وان-وان:نام شهری در کردستان ترکیه)
آروین (آتش عشق-اوین: به معنی عشق)
آرشین
آستیاگ (آخرین پادشاه ماد- پدربزرگ کوروش)
آمیار
آوات (امید -آرزو)
افران
هورامان
آسو (افق)
ئ[ویرایش]
ئادان: زمین حاصلخیز)
ئادار (آدار)
ئاران (آران: قشلاق)
ئاردا (آردا: نام فرشته‌ای در آیین زردشت)
ئارژه‌ن (آرژَن)
ئاریمان (آریمان)
ئارینا (آرینا: آریایی)
ئاشتی (آشتی)
ئاگرین (آگرین: آتشین)
ئالووس (آلوس)
ئالین (آلین)
ئاڤان (آوان: نام کوهستانی در کردستان)
ئاڤزه‌ن (آوزَن)
ئاڤبین (آوبین)
ئاڤشین (آوشین)
ئاڤین (آوین)
ئارگۆن (آرگُن: به رنگ آتش)
ئاژار (آژار: محصول زمین)
ئاژنا (آژنا)
ئاژوان (آژوان)
ئاژین (آژین: زِبر)
ئاساره (آساره: ستاره)
ئاسکۆڵ (آسکُل: بچه آهو)
ئاسمین (آسْمین: یاسمین)
ئاشناو (آشْناو)
ئالشک (آلِشک: شب‌بو)
ئالیا (آلیا: غنچهٔ گل)
ئاڵا (آلا: پرچم)
ئاماژه (آماژه: اشاره)
ئامێز (آمِز: آغوش)
ئایرین (آیرین: آتشین)
ئه‌توون (اَتون)
ئه‌دگار (اَدگار)
ئه‌رده‌لان (اَردلان: نام ولایتی در کردستان)
ئه‌رده‌م (اَردَم)
ئه‌رمین (اَرمین)
ئه‌رنه‌واز (اَرنَواز)
ئه‌زموون (اَزمون: امتحان)
ئه‌ژین (اَژین)
ئه‌سرین (اَسرین: اشکین)
ئه‌ستی (اَستی)
ئه‌له‌گه‌ز (اَلَگَز)
ئه‌نوا (اَنوا: پناه)
ئه‌ورین (اَوْرین)
ئه‌وین، ئه‌ڤین (اَوین: عشق)
ئینانا (اینانا: الههٔ عشق)
ئێلیان (اِلیان)
مهران
پ[ویرایش]
پیمان (عهد) {یک شخصیت مهم بوده }
پژمان (هراسان و افسرده دل «همریشه با پ ه شیو»)
پارسیا (اهالی پارس)
په‌ژار (افسرده‌دل)
په‌شیو (هراسان و افسرده‌دل «همریشه با پژمان»)
پشتیوان (پشتیبان)
پشکو (شکوفه)
پیشه‌نگ
خ[ویرایش]
خوشناو (نامدار، نیک نام)
د[ویرایش]
داژیار (روزی، قدرت)
داوین (دامنه کوه)
دالاهو (برگرفته از کوهی در کرمانشاه)
دانیار (بخشنده)
دارا
ده‌رسیم (برگرفته از منطقه درسیم در ترکیه)
دیار (دیار، پیدا)
دیاری (هدیه)
دیلمان (برگرفته از سرزمینی که مابین گیلان و مازندران قرار دارد)
دیمه‌ن (چشم‌انداز)
دیاکو (سرزمین، فردی پرهیزکار، لقب اولین پادشاه ماد)
ر[ویرایش]
راژور (جایی بالا، حاکم)
روژیار (آفتاب، زمانه)
روژمان (اندیشه نورانی، مانند روز)
روژهات (روزها)
راژان
راویژ (تدبیر)
راویار (رهرو، رهگذر) کردی هورامی
روژند (نور خورشید)
رامان (در شگفت)
ریبوار (رهگذر)
ریوان (رهگذر)
ریباز (راه و شیوه)
ریناس (رهشناس)
ریبین (رهشناس، دورنگر، راهبین، دوراندیش، آینده نگر)
ریکه‌وت (کردی)
ریزان (وارد، ماهر)
رزگار (رستگار، آزاد)
روژان
ریبین (راهنمای راه- بیننده راه)

ریژوان (راه عاشقان)

ز[ویرایش]
زاگروس (زاگرس) کردی-یونانی «[ز] یونانی + [ئاگر] کردی (آتش) + [س] یونانی»
زال (حکمران، چیره)
زانا (دانشمند)
زانیار (دانشور)
زمناکو (نام کوهستانی در کردستان)
زیلان (کردی)
زانکو (دانشکده؛ دانشگاه، دانش طلب)
زوران (تلاش، کشتی)
زوراب (کردی)
زریان (نام یک نوع باد)
زیبار
زه‌رده‌شت
زه مه ند
ژ[ویرایش]
ژیار (زندگی شهرنشینی. به هورامی مدنیت)
ژیکان (قطرهٔ باران)
ژیوار (زندگی) نام روستایی در منطقه اورامانات (وجه تسمیه روستا یعنی مکانی برای گذران بهتر زندگی)
ژاوه‌رو (ژاورود)
ژوان (گفتگوی عاشقانه)
ژیار (تمدن- شهرنشینی)
ژیر (هوشمند، همریشه با واژه «زیرک»)
ژیله‌مو (اخگر)
ژیوار (مایه حیات، زندگی، گذر زمان یا زندگی)
ژیوان (نگهبان زندگی)
ژیهات (کاردان، ماهر)
ژیهات (شایسته، لایق)
س[ویرایش]
سامیار (ثروتمند)
سامان (دارا بودن)
ساکو (کوه بدون گیاه، ساده و بی‌آلایش)
سایمان (مانند سایه)
سوران (نام یکی از منطقه‌های وسیع کردستان همچنین با اضافه شدن+ی=سورانی؛ نام یکی از لهجه‌های معروف در کردی)
سیپان (بلندی مانع باد، نام دوکوه در کردستان)
سارو
ساکار (پاک و ساده)
ساکو (بی‌آلایش)
سامال (آسمان بی ابر)
سه یوان (کوهی در ایلام)
سامره‌ند
سه‌ردار (سردار)
سه‌نگاو
سه‌رکه‌وت (پیروز)
سه‌رکو
سیامه ند (برگرفته از افسانهٔ کردی «خَج و سیامند»، سیامند عاشق خَج (خدیجه) می‌شود و در راه این عشق هر دو جان می‌سپارند)
سیروان (نام رودی در منطقه هورامان تخت - کردستان)
سوران (نام نوعی لهجهٔ مادری کردی سورانی - کرد سوران)
سردشت (به مکانی رؤیایی گفته می‌شود همانند بهشت سرسبز، نام شهری کردنشین در آذربایجان غربی)
سیوان (سایبان، چادر)
سیروان
ش[ویرایش]
شالیار (همدم شاه)
شاهو (نام یک رشته کوه، که بلندترین قسمت آن در روستای شمشیر از توابع شهرستان پاوه است)
شیروان
شمِال
شیرکو
شورش
شیوان
شوان (چوپان)
شڤان
ف[ویرایش]
فریبرز (کسی که بسیار بلند است، بلند بالا، بلند قد)
ک[ویرایش]
کاردو (کورد)
کاوه (برهان)
کاویار (مراد، آرزو)
کژوان، کشوان (کوهنورد)
کواژین (کو زندگی؟) به نظر می‌رسد این "کوژین" باشد که تشکیل شده از "کو"+"ژین" یعنی "باهم زندگی کردن".
کیومرث (اسم اولین پادشاه ماد)
م[ویرایش]
ماردین (نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه)
مامش (نام طایفه‌ای بزرگ در مکریان کردستان)
ماژان (بزرگان، همچنین مکانی در شهرستان بیرجند)
میتا (دوست)
میدیا (سرزمین ماد)
میشا (گل همیشه بهار)
ن[ویرایش]
نارین
نیان (نازک و لطیف)
نیهاد (نهاد، هدف و مسیری)
نوژن (درخت کاج)
نودشه (نام شهری در هورامان که علمای بزرگی از آن برخاسته انداسم مردانه)
و[ویرایش]
وریا (هوشیار)
وانیار (باسواد)
وارو (رهگذر)
ه[ویرایش]
هژیر (زیرک و باهوش، ساکت و آرام، فقیر)
هژار (بینوا، فقیر، تنگ دست. آزاده)
هژیان (ارزنده، شایان ارزش)
هیرش (یورش، هجوم و حمله)
هیژا (گرامی)
هیمن (آرام)
هیوا (امید)
هاوری (همراه)
هاوراز (همراز)
هه‌لمه‌ت (هجوم ناگهانی، دگرگون‌شده واژه عربی حَملة)
هه‌ژار (ندار و فقیر)
هیمن (متین، نجیب)
هه‌لکه‌وت (فراز-رونده، چیره)
هه‌لگورد
هه‌لو (آله، عقاب)
هه‌ردی
هه‌ورام (برگرفته از اورامانی، نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نموده‌اند) اسم دیگر حضرت ابراهیم
هه‌وراز (فراز و نشیب)
هیژا (گرامی، محترم)
هیرش (یورش)
هیوا (امید)
هوزان (آوازه‌خوان) هو به معنای خدا و زان مخفف دانش است این اسم بهتر است به معنای خدای دانش و زانیاری تعبیر شود (همچون:شاهو=شا مخفف شاخ و هو به معنای خداپس شاهو یعنی کوه بلند یا خدای کوه‌های اطراف)
هومه‌ر
هیدی (آرام، ساکت) باوقار، خوش رفتار
هه‌ندرین (نام کوهستانی در کردستان)
هووخشتره (نام سومین پادشاه ماد)
هوگر (علاقه‌مند)

منبع ایران صنعت : www.irsanat.com
برچسپ : فهرست نام‌های کردی برای ثبت شرکت (ثبت شرکت) ، ثبت شرکت ، نام برای ثبت شرکت ، نام های بسیار عالی برای ثبت شرکت با معنی فارسی

گرد آورنده : www.irsanat.com
تاریخ ارسال :  1396/5/23     
تعداد مشاهده :42724


ثبت نظرات شما کاربران محترم باعث بهبود مطالب سایت خواهد شد
نام و نام خانوادگی : الزامی
تلفن/ایمیل :
نظر شما : الزامی
کد امنیتی :

الزامی


دیگر مطالب مرتبط با موضوع : ثبت شرکت ، ثبت برند


جهت دیدن مطالب بیشتر کلیک کنید             
آخرین مقالات ارسالی
مطالب تصادفی


دستگاه تی دی اس متر(TDS)

دستگاه پی اچ متر دیجیتال

دستگاه الکترولیز

هدایت سنج آب,EC متر

محافط برق ساختمان

دستگاه تصفیه آب

فیلتر های دستگاه تصفیه آب

رسوب گیر پکیج، آبگرمکن

فتومتر پرتابل دیجیتال

دماسنج دیجیتال

تصفیه آب آکوا لایف

تی دی اس متر مدل HM

مولتی متر دیجیتال

فیلتر این لاین تصفیه آب

ph متر خاک

ph متر، ph سنج

تعمیر یخچال،تعمیرات یخچال

ابزارآلات صنعتی

تصفیه آب،تصفیه آب RO

قطعات برق و الکترونیک

Tds متر

پی اچ متر قیمت مناسب

سه راهی و محافظ برق

آمونياك سنج

تصفیه آب نیمه صنعتی

سنسور ph سنج ، پراپ ph سنج

مخزن تصفیه آب

EC متر ، EC سنج

ph سنج هانا ، تستر ph هانا

رفرکتومتر ، قند سنج

EC/TDS متر ، هدایت تی دی اس سنج

EC/TDS/PH متر ، تستر های مولتی پارامتر آب

ترازو آزمایشگاهی

اکسیژن متر آنلاین


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» افراد آنلاین این بخش: 84

تماس با ما

مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1402/7/11


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.